You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Zakres
poradnictwa

 • prawo pracy
 • prawo cywilne
 • prawo administracyjne
 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • sprawy rodzinne
 • prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zasady udzielania porad prawnych

 • Porady prawne udzielane są bezpłatnie.
 • W celu usprawnienia kontaktu, zalecane jest (w ramach możliwości) kierowanie pytań przede wszystkim na adres e-mail: konsultant@wifoon.pl, w tym również w celu umówienia rozmowy. Konsultacji podejmą działania w celu sprawnego kontaktu z Państwem, w tym również w ramach możliwości poza ww. godzinami. Cenne będą również wiadomości SMS, w których powiadomią Państwo, że oczekują Państwo na kontakt i wskażą Państwo sprawę w któej się kontaktują.
 • Porady prawne udzielane są osobiście – nie obowiązują zapisy.
 • W sprawach wymagających dodatkowych konsultacji (po uprzednim wyrażeniu zgody przez beneficjenta) pomoc prawna udzielana jest w terminie do 21 dni.
 • Nie oferujemy funkcji pełnomocnika procesowego.

Dyżury prawnika

Dyżury pełnione przez prawnika odbywają się przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu, dwa razy w tygodniu:

 • pon-środa, w godz.06.00-09.00
 • czwartek – piątek, w godz. 17.00-20.00

W celu umówienia terminu wizyty prosimy o kontakt telefoniczny – 791 390 084

Projekt „Ośrodek Informacji i Bezpłatnych Porad Prawnych dla Osób z Niepełnosprawnościami WIFOON 2021” jest współfinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania.

Świadczenia uzyskanie w związku covidowym wydłużeniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Epidemia COVID-19 utrudnia m.in. bieżące wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. W celu niedopuszczenia do sytuacji, w której osoby z niepełnosprawnościami utraciły by możliwość zapewnienia sobie ciągłości w dysponowaniu stosownymi orzeczeniami, w tzw. specustawie COVID-19 wprowadzono art. 15h. Jeżeli termin ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności upływa w okresie obowiązywania epidemii, orzeczenie zachowuje swoją ważność:

 • do czasu wydania nowego orzeczenia o stopniu o niepełnosprawności,
 • do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Aktualnie najbardziej prawdopodobne jest utracenie ważności orzeczenia, ze względu na wydanie nowego, nie można jednak pomijać również drugiego z ww. momentów, mającego charakter graniczny.

Dopóki nie zostanie wydane nowe orzeczenie, dopóty obowiązującym jest stare orzeczenie, aż do nastąpienia 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

W konsekwencji orzeczenie takie stanowi dalszą podstawę do kwalifikowania danej osoby do posiadającej taki stopień niepełnosprawności jaki z niego wynika. Innymi słowy, mocą przepisów specustawy COVID-19, wskazany w orzeczeniu okres ważności ulega wydłużeniu aż do zaistnienia pierwszego z ww. momentów, bez konieczności zmiany treści samego orzeczenia (dokumentu).

Wskazana reguła ma istotne znaczenie również w kontekście świadczeń, które są związane z posiadaniem ważnego orzeczenia (np. zasiłek stały)

W praktyce doradczej ujawniają się pytania dotyczące tego, czy następcze ustalenie, w ramach kolejnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lżejszego stopnia niepełnosprawności niż dotychczasowy będzie wiązało się z uznaniem wypłaconych świadczeń za niezależne i koniecznością ich zwrotu.

We wskazanym zakresie należy podkreślić, że wydanie nowego orzeczenia (a właściwie uzyskanie przez nie przymiotu ostateczności) reguluje stan prawny na przyszłość. Nie zmienia tego okoliczność, iż orzeczenie to zostało wydane później niż w normalnej, niekoronawirusowej, rzeczywistości. W konsekwencji nie sposób uznać, że pobieranie świadczeń, ze względu na ustawowe wydłużenie okresu uznania za osobę o określonym stopniu niepełnosprawności, ze względu na utrudnienia w terminowym wydaniu nowego orzeczenia może stanowić podstawę uznania, że świadczenie było nienależne i podlega zwrotowi. Przez tak długi czas, jaki był konieczny do wydania nowego orzeczenia, stare wywoływało wszelkie skutki prawne w tym było wystarczającą podstawą dla uznania, że osoba posiada określony w orzeczeniu stopień niepełnosprawności.

Biuro Ośrodka Informacji WIFOON

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00
ul. Bukowska 27/29,
60-501 Poznań
e-mail: biuro@wifoon.pl
Tel: 61 823 47 91

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy Sąd rozpatrując pozew bierze z urzędu (tj. samodzielnie) pod uwagę przedawnienie roszczenia i czy możliwe jest dochodzenie roszczeń przedawnionych?
Możliwe jest dochodzenie roszczeń przedawnionych. Jeżeli pozwany uważa, że roszczenie jest przedawnione powinien oznajmić to Sądowi, który rozpoznaje sprawę czyli wyraźnie ująć to w piśmie skierowanym do Sądu lub powiedzieć podczas rozprawy. Jeżeli zarzut przedawnienia nie zostanie przedstawiony sądowi, sąd rozpatrzy powództwo, tak jakby przedawnienie nie nastąpiło.
Czy otrzymanie wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego przez e- Sąd czyli VI Wydział Cywilny (e-Sąd) Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie oznacza konieczność dojazdów do Sądu w Lublinie?
Nie. W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc w całości, a sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej. nie ma więc nigdy konieczności dojazdów do Lublina.
Czy możliwe jest dowolne zastępowanie umowy o pracę innymi umowami cywilnymi (szczególnie umową zlecenia)?
Nie. Nie, takie działania są pozbawione podstaw prawnych. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji gdy ktoś był zatrudniony jako pracownik tj. zawarto z nim umowę o pracę a następnie – pomimo, że wykonuje takie same obowiązki na rzecz tego samego podmiotu – zawierana jest z nim umowa zlecenia. Zgodnie Artykuł 22 § 1 Kodeksu pracy mówi, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zgodnie z § 11 tego przepisu zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Artykuł 22 § 12 stanowi, że nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.
Czy osobie z niepełnosprawnościami przysługuje uprawnienie do lokalu socjalnego w wypadku eksmisji?
Tak, w wypadku postępowania o opróżnienie lokalu przeciwko osobie, która jest niepełnosprawna sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego (art. 14 ust. 4 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów).
Czym jest zachowek?
Zachowek to równowartość części spadku jaka przysługuje zstępnym (dzieciom, wnukom), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Oznacza to, że z zachowkiem możemy mieć do czynienia jeżeli nie zachodzi dziedziczenie ustawowe, a więc dziedziczenie następuje na podstawie testamentu.
Czy roszczenie o zachowek przedawnia się?
Tak, obecnie roszczenie uprawnionego z tytułu zachowku przedawnia się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu.
Czy wysokość zachowku jest uzależniona od niepełnosprawności uprawnionego do zachowku?
Kodeks cywilny uzależnia wysokość zachowku od niezdolności do pracy. Jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy (lub małoletni) wynosi ona dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym zamiast połowy udziału jak to ma miejsce w pozostałych przypadkach.
W jakiej relacji do siebie pozostają orzeczenia wydawane przez lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do orzeczeń o niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe (wojewódzkie) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności?
Zagadnienie to reguluje art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowości przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
  Przywoływane art. 12 i 13 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych definiują całkowitą i częściową niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.
Orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
 • Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.
 • Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.
 • Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. Artykuł 13 ust. 5 ustawy stanowi, że w przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji.
Czy posiadając orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika ZUS można wnosić wydanie orzeczenia o niepełnosprawności do powiatowego (wojewódzkiego) zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności?
Tak, osoby posiadające ważne orzeczenia lekarza orzecznika ZUS mogą składać do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności, dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.
Czy osoba z niepełnosprawnościami ma prawo do skróconego czasu pracy?
Tak, ale z wyjątkami. Zagadnienie to reguluje art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Zasadą jest, że czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Jednak czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Ponadto osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Przywołanych regulacji nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę (art. 16 ustawy).