You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

W ramach projektu „Centrum Rozwoju Zawodowego Osób z Niepełnosprawnościami – startuj z wysokiego pułapu!2017-19”, współfinansowanego ze środków PFRON, w ostatnim miesiącu przyjęliśmy pięciu nowych beneficjentów. Każda osoba po zarejestrowaniu w projekcie, odbyła cykl spotkań z naszymi specjalistami – psychologiem, doradcą zawodowym oraz asystentem pracy. Na tej podstawie został stworzony Indywidualny Planu Działania dla każdej z osób, co w następnym kroku umożliwi nam precyzyjne poszukiwanie odpowiednich miejsc pracy dla każdego beneficjenta. Na bieżąco kontaktujemy się z potencjalnymi pracodawcami z lokalnego rynku pracy, zatrudniającymi w swoich szeregach osoby z orzeczoną niepełnosprawnością oraz poszukujemy nowych pracodawców, zachęcając ich do takich zatrudnień. W tym celu wybieramy się na Targi Pracy organizowane przez Urząd Pracy w Poznaniu 14 listopada. Trzymamy zatem rękę na pulsie ;)

17 listopada planujemy wraz z przedstawicielami PFRON szkolenie dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami na temat: Jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz wypełnić elektronicznie wniosek o dofinansowanie. Zapraszamy na nie do naszej siedziby na ul. Bukowskiej 27/29. Szczegóły pod nr tel. 618234791.

W listopadzie wybieramy się również do WTZ w Luboniu, by porozmawiać z uczestnikami warsztatów o … pracy  Zainteresowane tematem osoby będą mogły zapisać się do projektu i skorzystać z węchowego poradnictwa naszych specjalistów.

Przypominamy również zasady rekrutacji do projektu beneficjentów z niepełnosprawnościami:

Zgłoszenia przyjmowane są w sposób ciągły przez psychologa, doradcę zawodowego i coacha pracy, zarówno osobiście – w biurze realizatora projektu, jak i droga pocztową i mailowo. Każdorazowo zostaje uzgodniony termin indywidualnego spotkania. Podstawą przyjęcia do projektu jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

II etap rekrutacji to spotkanie z psychologiem, który ocenia możliwości psychofizyczne osoby aplikującej do projektu oraz gotowość i motywację do podjęcia zatrudnienia. Na podstawie opinii psychologicznej beneficjent zostaje umówiony na spotkanie z doradcą zawodowym. Jednocześnie osoby, które w chwili przystąpienia do projektu nie są gotowe do aktywizacji zawodowej mają możliwość korzystania (przez okres 3 miesięcy) ze wsparcia psychologicznego. W III etapie osoba zostaje objęta wsparciem zawodowym przez doradcę zawodowego i trenera pracy. Maksymalny czas korzystania ze wsparcia ze specjalistów wynosi 4 miesiące.

Warunki rekrutacji beneficjentów ostatecznych do projektu są następujące:

• muszą to być osoby dorosłe (kobiety i mężczyźni) niepełnosprawne z lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności
• rodzaj niepełnosprawności nie ma znaczenia
• jednocześnie muszą to być osoby nieaktywne zawodowo; poszukujące pracy, lecz niezatrudnione; bezrobotne
• wykształcenie nie jest istotne
• osoby muszą zamieszkiwać na terenie województwa wielkopolskiego
W projekcie udzielane są następujące formy wsparcia przez konkretnych specjalistów:
1. Psycholog:
• Rozmowa psychologiczno-rekrutacyjna, której celem jest wstępna diagnoza możliwości psychofizycznych beneficjenta do celów rekrutacyjnych, wstępne dostosowanie planu działania w aktywizacji zawodowej uczestnika projektu
• Diagnoza psychologiczna możliwości aktywizacyjnych, której celem jest dopasowanie wsparcia w aktywizacji zawodowej w zależności od kondycji psychofizycznej, motywacji do współpracy oraz aktualnego stanu zdrowia
• Diagnoza psychologiczna motywacji osiągnięć, która ma na celu ocenę motywacji i dzięki, której beneficjent uzyska plan aktywizacji zawodowej dostosowany do jego potrzeb, poziomu motywacji, co znacząco wpływa na skuteczność i tempo działań aktywizacyjnych
2. Doradca zawodowy:
• Badanie predyspozycji zawodowych beneficjenta mające na celu diagnozę możliwości zawodowych z uwzględnieniem preferencji i predyspozycji zawodowych oraz ograniczeń zdrowotnych. Efektem ma być udzielenie pomocy w osiągnięciu najlepszego poziomu dostosowania zawodowego pod katem profesjonalnym, społecznym, ekonomicznym, zdrowotnym.
• Diagnoza predyspozycji zawodowych w oparciu o wywiad, którego celem jest stworzenie wraz z Uczestnikiem projektu jego Indywidualnego Planu Działania, czyli osobistego programu poszukiwania pracy.
3. Coach pracy:
• Pośrednictwo pracy: polega na rozpoznaniu i uświadomieniu przez beneficjenta jego indywidualnych strategii reagowania na stres i metod radzenia sobie z nim w kontekście procesu aktywizacji zawodowej. Efektem pracy jest zwiększenie samoświadomości w tym zakresie, umiejętności rozpoznawania stresorów oraz zwiększenie ilości konstruktywnych metod radzenia sobie z dyskomfortem, szczególnie w kontekście rozmowy rekrutacyjnej, podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu i wdrażaniu się w system pracy.
• Poszukiwanie pracodawcy wspólnie z BO, którego celem jest znalezienie ofert pracy dla Uczestnika projektu, a jednocześnie zwiększenie samodzielności i kompetencji beneficjentów w samodzielnym poruszaniu na rynku pracy.
• Wsparcie trenera pracy polegające na aktywnym wspieraniu i motywowaniu beneficjentów w aplikowaniu na konkretne stanowiska pracy zgodne z ich profilem zawodowym, możliwościami, preferencjami.
• Współpraca z pracodawcami, czyli bezpośrednia współpraca trenera pracy z pracodawcami mająca na celu optymalizację przepływu informacji i nawiązywanie długofalowej i owocnej współpracy.

Harmonogram realizacji projektu:

Projekt rozpoczął się 1 kwietnia 2017 roku, a zakończy się 31 marca 2019 roku. Wykonawca projektu założył dwa okresy jego realizacji tzn.:
• 01.04.2017 – 31.03.2018: I okres realizacji polegający na rekrutacji Uczestników, czyli Beneficjentów ostatecznych projektu i ich zatrudnieniu
• 01.04.2018 – 31.03.2019: II okres realizacji projektu, w którym wykonawca zakłada udzielanie wsparcia (przez psychologa i coacha pracy) Beneficjentom ostatecznym zatrudnionym w I okresie realizacji zadania w celu utrzymywania przez te osoby zatrudnienia.

<<< Powrót do aktualności