WIFOON

Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami

4-01-2019

Zapytanie ofertowe – poradnictwo zawodowe

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim” numer RPWP.07.01.02-30-0087/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami poszukuje doradców zawodowych, którzy zrealizują indywidualne poradnictwo zawodowe dla Uczestników/Uczestniczek ww. projektu.

Szczegóły w poniższym załączniku.

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO